Overslaan en naar de inhoud gaan

Statuten

De bjjzondere algemene vergadering van 10/04/2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen: 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR 

ARTIKEL 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Golden Retriever Club Belgium De verkorte benaming van de vzw is: G.R.C.B.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) waarvan zij de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen. 

ARTIKEL 2 

De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kroonstraat 30, 2260 Westerlo 

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten. 

De website van de vzw is: www.grcb.be. De website van de vzw kan door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast. 

ARTIKEL 3 

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. 

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het ras Golden Retriever in de ruimste zin van het woord. 

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten hebben onder meer betrekking op: 

 • Het inventariseren en verwerken van mogelijke problemen die kunnen optreden bij het fokken van Golden Retrievers; 
 • Het begeleiden en voorrichten van haar aangesloten leden in verband met het werken met Golden Retrievers 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp. 

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92. 

ARTIKEL 4 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden. 

TITEL II: LEDEN 

ARTIKEL 5 

De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden. 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op twee. 

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden bepaald door de statuten. 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 

Personen die deel uitmaken van Belgische kynologische verenigingen welke niet aangesloten zijn bij de K.K.U.S.H. of van buitenlandse verenigingen welke niet aangesloten zijn bij de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) mogen geen lid of toegetreden lid worden of blijven van de vereniging. Bij vaststelling van dit verbod wordt hun lidmaatschap als ontslagnemend beschouwd. 

ARTIKEL 6 

De vereniging telt onder de leden en toegetreden leden zowel hoofdleden als bijleden. 

De categorie hoofdleden betreffen leden die aansluiten als lid of als toegetreden lid zonder dat er andere samenwonende of gezinsleden reeds lid of toegetreden lid zijn van de vereniging. Zij ontvangen het magazine van de vereniging op hun naam. 

Samenwonende of gezinsleden van dit hoofdlid kunnen bij de vereniging aansluiten als bijlid, als effectief of als toegetreden lid. 

Hoofdleden en bijleden van onder de achttien jaar kunnen evenwel enkel aansluiten als toegetreden lid. Vanaf de leeftijd van achttien jaar kunnen zij zich kandidaat stellen als effectief lid. 

Het bestuursorgaan beslist vrij over elk verzoek tot toetreding, zowel over leden als over toegetreden leden. Het verzoek om toetreding als lid of als toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan. In geval het een aansluiting als hoofdlid betreft, moet de kandidatuur ondersteund worden door minstens één ander hoofdlid. 

Door het ondertekenen van het aansluitingsformulier aanvaardt het nieuwe lid of toegetreden lid dat alle resultaten alsook gezondheidsresultaten van zijn/haar hond(en) mogen gepubliceerd worden en voor dataverwerking worden aangewend. 

ARTIKEL 7 

Het bestuursorgaan kan onder de leden en toegetreden leden de hoedanigheid van erelid toekennen, mits een meerderheid op alle bestuurders dit goedkeurt. 

ARTIKEL 8 

De leden en toegetreden leden zijn gehouden de statuten en het eventuele interne reglement na te leven. 

De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 100 euro verplicht. 

De betaling van de bijdrage moet binnen zijn tegen de jaarlijkse algemene vergadering. Indien de betaling niet binnen is tegen deze datum, wordt het lid als ontslagnemend beschouwd. 

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van hoofdleden is minstens het drievoudige van de bijdrage van een bijlid. 

ARTIKEL 9 

Elk lid en elk toegetreden lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. 

De algemene vergadering beslist over de uitsluiting van leden en toegetreden leden, conform de procedure tot statutenwijziging.

 Het bestuursorgaan kan leden en toegetreden leden die zich aan een overtreding van de statuten of intern reglement schuldig hebben gemaakt, schorsen van deelname aan activiteiten van de vzw. In dat geval wordt de uitsluiting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering beslist om niet tot uitsluiting over te gaan, vervalt ook de schorsing van de betrokkene. 

Het bestuursorgaan of de algemene vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan. Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden. 

ARTIKEL 10 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN 

ARTIKEL 11 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie en maximum negen bestuurders die gekozen worden onder de hoofdleden die minstens achttien jaar oud zijn. Een kandidatuur als bestuurder moet gesteund worden door minstens twintig handtekeningen van hoofd en/of bijleden. Indien de vereniging minder dan twintig hoofd- en bijleden telt, valt deze vereiste weg.

 Indien de vereniging slechts twee leden telt, kan het bestuursorgaan uitzonderlijk uit twee bestuurders bestaan. 

In het geval er voor de invulling van de vrije mandaten meer kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, worden onder de kandidaten, slechts het aantal kandidaten dat overeenstemt met het aantal beschikbare mandaten verkozen, meer bepaald de kandidaten met de meeste stemmen, mits zij een meerderheid van stemmen hebben behaald. 

ARTIKEL 12 

Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

ARTIKEL 13 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 

ARTIKEL 14 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), bij verlies van het lidmaatschap of toegetreden lidmaatschap van de vereniging of door overlijden. 

ARTIKEL 15 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om: 

 • ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen), 
 • ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien. 

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in. 

ARTIKEL 16 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL 17 

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. 

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren. 

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

ARTIKEL 18 

Het bestuursorgaan kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het bestuursorgaan van toepassing. Een bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen. 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen. 

ARTIKEL 19 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris.

 De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

ARTIKEL 20 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. 

ARTIKEL 21 

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en legt deze steeds ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging. 

ARTIKEL 22 

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan. 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 

 • a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan 
 • b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

ARTIKEL 23 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van de voorzitter en van de secretaris of door het gezamenlijke optreden van drie bestuurders. 

ARTIKEL 24 

Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

ARTIKEL 25

 Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan. 

ARTIKEL 26 

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan. De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

 • a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan 
 • b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

ARTIKEL 27 

Het dagelijks bestuur kan uit één of meerdere personen bestaan. Indien het orgaan uit meerdere personen bestaat, oefent het diens bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan dan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel optredende dagelijkse bestuurder. 

Het dagelijks bestuur kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het dagelijks bestuur van toepassing. Een dagelijks bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen. 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 28 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid of ontstentenis door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris van de vergadering en twee stemopnemers aan. 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven. 

In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden. 

ARTIKEL 29 

De algemene vergadering is bevoegd voor: 

 • het wijzigen van de statuten, 
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders 
 • de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, 
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, 
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening, 
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging, 
 • de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming, 
 • het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid, 
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

ARTIKEL 30 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan. In voorkomend geval kan de commissaris voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering. 

ARTIKEL 31 

Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissaris is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan of in voorkomend geval aan de commissaris en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. 

ARTIKEL 32 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon of in voorkomend geval door de commissaris. Alle leden, toegetreden leden bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief of via het magazine van de vereniging tenminste vijftien dagen voor de vergadering. 

ARTIKEL 33 

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan of in voorkomend geval door de commissaris. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. 

ARTIKEL 34 

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL 35 

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL 36 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist. 

ARTIKEL 37 

Bij uitsluiting van een lid of toegetreden lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist. 

IN geval van uitsluiting van een lid, heeft het betrokkene lid het recht gehoord te worden alvorens een beslissing hierover wordt genomen. 

ARTIKEL 38 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

ARTIKEL 39 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

TITEL VI: ONTBINDING 

ARTIKEL 40 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op basis van één van de procedures uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling. 

ARTIKEL 41 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de bijzonder algemene vergadering van 10/04/2023 Te Schoten, 

Emilie Van Campenhout, Voorzitter

Kevin Buyckx, Secretaris