Overslaan en naar de inhoud gaan

Lidmaatschap

De huidige bedragen zijn: hoofdlid: 40 €, bijlid 13 €

Hoofdleden zijn:

  1. de personen die per heden reeds hoofdlid zijn;
  2. elk nieuw lid dat, op voorstel van één hoofdlid, wordt aanvaard bij beslissing genomen door de raad van bestuur met een meerderheid der aanwezige stemmen.
  3. zij die het magazine ontvangen op zijn/haar naam.

Bijleden zijn:

  1. de personen die per heden reeds bijlid zijn;
  2. Samenwonende of gezinsleden van een hoofdlid van minimum achttien jaar en indien het hoofdlid zijn bijdrage heeft voldaan.

Ereleden kunnen voorgedragen of ontslagen worden door minimum 10 (tien) hoofdleden of bij beslissing genomen door de voltallige raad van bestuur met meerderheid van stemmen.

Iedereen die wenst lid te worden, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur (online formulier). Deze beslist vrij, met gewone meerderheid van stemmen, over elk verzoek tot toetreding. Indien blijkt dat een lid het aansluitingsformulier tot de vereniging bewust verkeerd heeft ingevuld, kan deze geen lid worden of blijven van de vereniging. 
Door het versturen van het aansluitingsformulier aanvaardt het nieuwe lid dat alle resultaten alsook gezondheidsresul­taten van zijn/haar hond(en) mogen gepubliceerd worden en voor dataverwerking worden aangewend.

Het bedrag van de bijdrage van de hoofd-, en bijleden wordt bepaald op de algemene vergadering. Deze mag niet meer dan 100 (honderd) euro bedragen. Dit bedrag is steeds evenredig op één januari van ieder jaar aan te passen aan de index van de kleinhandelsprijzen volgens de volgende regel: basisbijdrage of 100 (honderd) euro vermenigvuldigt met de nieuwe index van november die de jaaraanpassing voorafgaat, en gedeeld door de basisindex van de maand van deze statutenwijziging 
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van hoofdleden is minstens het drievoudige van de bijdrage van een bijlid.

aanvraagformulier lidmaatschap: klik hier

Je kan het lidgeld betalen op volgende rekening:

IBAN BE 73 8508 1895 7860

GRCB Ledenadministratie

Met vermelding van uw lidnummer.